E ? mail

Poczta elektroniczna, przekazywanie i wymiana informacji za pomocą komputera z Internetem.

E?nauka

Jest to metoda nauczania z wykorzystaniem multimedialnych możliwości komputerów, umożliwiająca stosowanie w procesie szkolenia różnych technik – tekstu, obrazu, video i dźwięku.

E?reklama

Reklama umieszczana w Internecie przez specjalistyczne firmy zajmujące się tworzeniem e – reklamy.

E?zakupy

Robienie zakupów za pomocą komputera z Internetem, przesyłki dostarczane są za pośrednictwem poczty.

Efektywność pracownika

Wiąże się zarówno z zachowaniem pracownika jak i z wynikami jego pracy. Efektywność pracownika mierzy się, porównując uzyskane wyniki z oczekiwaniami wyrażonymi w formie celów. Zależy ona od wielu czynników, których stymulacją oraz usprawnianiem zajmuje się zarządzanie poprzez efekty. Wśród czynników tych warto wymienić: wiedzę, umiejętności, kompetencje i doświadczenie pracownika; poprawne, jasne, logiczne postawienie realnych […]

Ekologia

Nauka badająca wzajemne oddziaływania organizmów żywych i otaczającego je środowiska. Bardzo modne w ostatnich latach urlopy ekologiczne oraz żywność ekologiczna.

Ekoturystyka

Ekoturystyka to podróżowanie przyjazne środowisku, które odbywa się z zwykle na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo.

Ekspatriacja

Proces oddelegowania pracowników do innego kraju celem podjęcia pracy w oddziale międzynarodowej organizacji. Proces ekspatriacji powinien być poprzedzony intensywnym szkoleniem zaznajamiającym pracownika z różnicami kulturowymi. Pozwoli ono na zminimalizowanie efektów szoku kulturowego.

Elastyczny czas pracy

System pracy polegający na nienormowanym godzinowo czasie wykonywania obowiązków przez pracownika. System ten jest coraz częściej stosowany w codziennej praktyce, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. pracy profesjonalnej.

Ergonomia

Dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem warunków pracy, budowy maszyn i urządzeń w taki sposób, by jak najbardziej odpowiadały one fizycznym i psychicznym możliwościom człowieka i były dla niego jak najmniej uciążliwe.